Projekt SIPVZ - Teorie trvale udržitelného rozvoje na Zemi

Teorie trvale udržitelného rozvoje na Zemi


Jedoletý projekt SIPVZ realizovaný na Základní škola a Mateřská škola Masarykovy sady Český Těšín v roce 2006.
webové stránky školy - www.zsmasarykovysady.net


1) Co znamená pojem
"Trvale udržitelný rozvoj" ?
    Termín "trvalá udržitelnost" se poprvé objevil na počátku 70. let. Používá se pro takový rozvoj lidské společnosti, který respektuje přírodní podmínky. Hlavním cílem rozvoje je pak nastolení souladu mezi hospodářským vývojem a ochranou přírody, přírodních zdrojů a životního prostředí. Problematikou konfliktu mezi průmyslovým způsobem života a zachováním vlastností životního prostředí se zabývalo speciální číslo časopisu The Ecologist, kde byla konstatována neudržitelnost tohoto způsobu existence lidské společnosti. Římský klub definuje trvalou udržitelnost jako: "takový stav globální rovnováhy, při které se na růst nebo pokles těchto veličin musí být pod důslednou kontrolou". Dalším impulzem k rozvoji dané problematiky byla konference OSN o životním prostředí ve Stockholmu roku 1972, kde odezněl významný projev norské premiérky Gro Harlem Brundtlandové. Kromě celé řady následujících prací se jako přelomový jeví materiál "Naše společná budoucnost", která byla výsledkem práce Světové komise pro životní prostředí a rozvoj pod vedením výše zmíněné premiérky. Světová komise pro životní prostředí definuje trvale udržitelný rozvoj následovně: "Trvale udržitelným rozvojem se označuje rozvoj uspokojující potřeby současných generací bez ohrožení schopnosti uspokojení potřeb budoucích generací." Trvale udržitelný rozvoj představuje proces změny vedoucí k harmonizaci využívání přírodních zdrojů, směřování investic, orientace technologického vývoje a institucionálních změn a ke zvyšování potenciálu uspokojování lidských potřeb současných i budoucích generací.


   Na problematiku Trvale udržitelného rozvoje na Zemi jsme chtěli upozornit širší spektrum žáků v regionu. Z tohoto důvodu jsme podali žádost o projekt, která byla schválena a my tak mohli začít kladně ovlivňovat v této problematice stovky žáků nejen z naší školy.
Projekt Teorie trvale udržitelného rozvoje na Zemi

2) Dosažené výstupy     Cílem projektu bylo přiblížit studentům problematiku Trvale udržitelného rozvoje. K těmto účelům zpracoval řešitelský tým projektu výukové materiály, které byly úspěšně zapojeny do výuky vybraných předmětů. Výukové materiály byly zpracovány přesně dle předchozích záměrů popsaných v projektu, přesně byly dodrženy témata jednotlivých výukových materiálů. Konkrétně byly do projektu zapojeny tyto předměty - zeměpis, přírodopis, chemie, fyzika a občanská výchova. Prezentace výukových materiálů probíhala na naší škole elektronickou formou za využití výpočetní techniky a to jak v počítačové učebně, tak v "běžných" třídách, kde padagogové využili a nadále využívají zakoupené notebooky (v rámci projektu), které připojují k televizorům, nebo prostřednictvím dataprojektoru prezentují učivo ve větším zobrazovacím formátu. K rozšíření projektu do podvědomí dalších škol a tím i dalších studentů, byly naplánovány workshopy s názorným předvedením nově vzniklých výukových materiálů, o které však nebyl přílišný zájem. A tak bylo potřebné vysvětlení, či doplnění výukových opor konzultováno jendotlivě s pedagogy.
    Dále jsme díky projektu nově zbudovali na škole bezdrátovou síť, která pokrývá většinu budovy (většinu tříd) a díky které mohou učitelé využívat (s pomocí notebooků) místní sítě intranet, síťových služeb (včetně výukových programů) a připojení k internetu v kterékoliv bezdrátově pokryté třídě.

3) Tisková zprávaje k nahlédnutí zde

4) Výukové materiály
OblastTéma
ZeměpisPrůmyslový vývoj zemí třetího světa
PřírodopisCivilizační stres pro floru a faunu
ChemieChemické zatížení krajiny
FyzikaMožné dopady klimatických změn na lidstvo
Občanská výchovaSociální problematika světa